Shpallje

Lista preliminare e përfitueseve të kategorisë për “ndërmarrjet mikro”, “ndërmarrjet të vogla” , “ndërmarrjet e mesme”

Prishtinë, 25/09/2018

Lista preliminare e përfituesve për subvencione “Ndarja e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve sipas thirrje publike për subvencionim me mjete financiare  të bizneseve  për certifikim te produkteve të NMVM

Lista preliminare e përfitueseve të kategorisë për “ndërmarrjet mikro”, “ndërmarrjet të vogla” , “ndërmarrjet e mesme”.

Nr. protokolit

Emri i biznesit

Nr. i biznesit

5222

 N.T.P “Decon”

70306348

5223

 N.T.P “Decon”

70306348

5224

 N.T.P “Decon”

70306348

5236

 N.T.P “Ukaj”

80133294

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim: Të gjithë aplikuesit që nuk janë të përfshirë në listat preliminare kanë të drejtë ankese, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ 01/2018, që mund ta gjeni në këtë link:

https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/8345819D-99EE-49A0-83E2-915CBCDDF891.pdf