Shpallje

Lista përfundimtare  e përfitueseve të kategorisë për “ndërmarrjet mikro”, “ndërmarrjet të vogla” , “ndërmarrjet e mesme”

Prishtinë, 09/10/2018

Lista përfundimtarë e përfituesve për subvencione “Ndarja e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve sipas thirrje publike për subvencionim me mjete financiare  të bizneseve  për certifikim te produkteve të NMVM

Lista përfundimtare e përfitueseve të kategorisë për “ndërmarrjet mikro”, “ndërmarrjet të vogla” , “ndërmarrjet e mesme”

Nr. protokollit

Emri i biznesit

Nr. i biznesit

5222

N.T.P “Decon”

70306348

5223

N.T.P “Decon”

70306348

5224

N.T.P “Decon”

70306348

5236

N.T.P “Ukaj”

80133294