IHD-të në Kosovë

Gjatë periudhës IHD-ve janar-shkurt 2017 arrijnë vlerën  43.3 milionë euro.

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – shkurt 2017:

Shteti

Vlera  mil.€

Gjermania

12.4

Zvicra

6.5

Austria

5.5

Turqia

4.7

Shqipëria

3.9

SHBA

2.8

Sllovenia

1.5

Spanja

1.4

Tjera

4.6

Totali

43.3

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)


IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – shkurt 2017

Aktiviteti ekonomik

Vlera  mil.€

Patundshmëria, Qeradhënia dhe aktivitetet biznesore

19.6

Shërbime Financiare

15.1

Industria

4.7

Shërbimet tregtare

2.7

Shërbime tjera /1

1

Miniera

0.5

Transport dhe Komunikimi

0.5

Energjetika

-0.1

Aktivitete tjera të pakualifikuara diku tjetër

-0.1

Bujqësia

-0.4

Ndërtimi

-0.4

Hotele dhe Restorante

0.0

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)


IHD-të në milion euro sipas viteve 2007-2016

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)