Sektori i industrisë së përpunimit të drurit

Prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të tapës, përveç mobilieve; prodhimi i artikujve nga kashta dhe materialeve të gërshetuara-thurëse

Bazuar në Inventarin Kombëtar të Pyjeve 2012/13, sipërfaqja pyjore në Kosovë është rreth 481 mijë ha (44.7% e sipërfaqes totale) dhe mund të konsiderohen resurse të mira për ekonominë e Kosovës.

Nën sektori “Prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të tapës” sipas tabelës nr.19, ka 1,429 të punësuar në 408 ndërmarrje dhe qarkullim vjetor prej 44.50 milion euro.

Për nga shtrirja regjionale e numrit të ndërmarrjeve, te nën sektori "Prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të tapës", prinë regjioni i Prishtinës me 20.10%, regjioni i Pejës me 18.87%, regjioni i Gjakovës dhe Gjilanit me nga 12.75%, regjioni i Prizrenit me 12.25%, regjioni i Ferizajt me 12.01% dhe regjioni i Mitrovicës me 11.27%.

Eksporti në nën sektorin e “Prodhimit të drurit dhe të produkteve të drurit dhe tapës”, në vitin 2019, ka rritje për 41.94%, krahasuar me vitin paraprak, ndërsa në vitin 2018 kishte rritje vetëm për 1%, krahasuar me vitin 2017.

Tabela 20. Eksporti dhe importi në nën sektorin (16), prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të tapës

Vlera totale e eksporteve te ky nën sektor është 7.67 milion euro, eksporti me vendet e BE-së është 40.54%, me vendet e CEFTA-së 24.49%, EFTA-së 33.89% dhe vendet tjera 1.08%. Produktet e aktivitetit “Prodhimi i drurit dhe i produkteve të drurit dhe të tapës, përveç mobilieve; prodhimi i artikujve nga kashta dhe materialeve të gërshetuara-thurje”, nga Kosova eksportohen në Zvicër 32.71%, në Gjermani 19.46%, në Shqipëri 12.02%, në Serbi 8.37%, në Slloveni 7.84%, në Suedi 7.60% etj.

Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës

Në Kosovë, kryesisht prodhohen: thasë nga letra, qese të letrës, karton i valëzuar për ambalazhim, kutitë sipas kërkesave të tregut, letër kuzhine, tualeti, faculeta, etj. Sa i përket sektorit të letrës, nën aktiviteti i prodhimit të letrës dhe kartonit të valëzuar, si dhe ambalazhit prej letrës dhe kartonit ka një trend pozitiv dhe vërehet një rritje në eksport. Nëse marrim për bazë numrin e ndërmarrjeve dhe punësimin brenda nën sektorit të letrës, atëherë “prodhimi i artikujve prej letrës me përdorim familjar dhe sanitar, letrës së tualetit” prinë si në numër të ndërmarrjes, ashtu edhe në punësim.

Shikuar nga numri i ndërmarrjeve dhe punësimit, sektori i letrës nuk ka ndikim aq të lartë në numër të ndërmarrjeve dhe punësim, megjithatë si nën sektor, në vitin 2019, rritje ka shënuar në punësim për 7.67% dhe në qarkullim për 18.72%, derisa në numër të ndërmarrjeve ka rënie për 4.12%, krahasuar me vitin 2018.

Në nën sektorin “Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës” për nga shtrirja regjionale, me numër të ndërmarrjeve, prinë regjioni i Prishtinës me 36.56%, rajoni i dytë me radhë është Prizreni me 24.73%, Ferizaj me 15.05%, Peja me 9.68%, Gjilani me 5.38%, Gjakova me 5.38% dhe rajoni i Mitrovicës me 3.23%.

Tabela nr.22. Eksporti në nën sektorin (17) prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës

Vlera totale e eksporteve te nën sektori “Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letrës”, është 2.04 milion euro. Eksporti me vendet e BE-së është 9.42%, me vendet e CEFTA-së, 87.77% , me vendet e EFTA-së 1.90% dhe vendet tjera 0.92%.

Prodhimi i mobileve

Industria e mobileve është industri e mbizotëruar nga ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, si në Kosovë ashtu edhe në vendet tjera të BE-së. Nën sektori i mobileve, sikurse edhe nën sektorët tjerë, ka ndikim në punësim me 2,608 të punësuar në 393 ndërmarrje dhe qarkullim vjetor prej 70.68 milion euro. Ky nën sektor, në vitin 2019, rritje ka shënuar në punësim për 12.72% si dhe në qarkullim për 12%.

Në numër të ndërmarrjeve, nën sektori “Prodhimi i mobileve”, është i përqendruar në regjionin e Ferizajt me 41.22%, pastaj radhitet regjioni i Prishtinës me 17.05%, i Prizrenit me 10.43%, i Pejës me 9.67%, i Gjilanit me 9.41%, i Mitrovicës me 7.12% dhe regjioni i Gjakovës me 5.09%.

Eksporti në nën sektorin “Prodhimi i mobileve”, ka shënuar rritje në vitin 2019 për 45.29% dhe në vitin 2018 për 45.22%, krahasuar me vitin paraprak.

Tabela 32. Eksporti në nën sektorin (31), prodhimi i mobileve

Vlera totale e eksporteve te nën sektori “Prodhimi i mobileve” është 15.31 milion euro. Eksportet me vendet e BE-së janë 36.03%, me vendet e CEFT-as 21.43%, me venet e EFTA-së 41.38% dhe me vendet tjera 1.16%.

Burimi: Departamenti i Industrisë/Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Raporti 2019 - Sektori C - Industria përpunuese