Sektori i turizmit

Numri i bizneseve te regjistruara në industri ne vitin 2013 ishte 2,089: 1,938 mikro, 141 te vogla, 9 te mesme dhe 1 kompani e madhe.

Figura 1: Shpërndarja e bizneseve sipas madhësisë:

Te dhënat zyrtare nga ASK paraqesin numrin e vizitoreve vendore dhe te huaj dhe qëndrimet e tyre me fjetje për periudhën 2008-2012. Me 2012, numri i vizitoreve është rritur për 18.86% krahasuar me 2011, gjersa numri i qëndrimeve me fjetje gjate te njëjtës periudhe është rritur për 16.20% (Figura 9). Rritje është realizuar edhe ne numrin e vizitoreve te huaj (60.76%), si dhe ne qëndrimet e tyre me fjetje (38.7%).

Figura 2: Numri i vizitoreve (vendore dhe te huaj) dhe qëndrimet e tyre me fjetje për vitet 2008 –

2012: