Ekonomia

Profili Ekonomik

Mjedisi afarist në Republikën e Kosovës është duke u bërë ndër më konkurruesit në rajon. Përparësitë e krijuara sikurse janë sistemi i shkëlqyer tatimor, burimet e bollshme natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi investimet e huaja dhe përparësitë tjera e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të favorshëm për investitorët e huaj.

Republika e Kosovës shquhet si vendi me mundësi të mëdha për investime në Ballkan, pra një arsye e fortë tërheqëse për investitorët ndërkombëtarë si një vend primar për investimet e tyre.

BPV:  2015(%): 4.1

BPV për kokë banori: € 3,277

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

 

Bruto produkti  vendor për vitet ( 2006-2015)

Viti GDP për kokë banori (në euro) BPV - Norma reale e rritjes(%)
2010 2,480 3.3%
2011 2,672 4.4%
2012 2,799 2.8%
2013 2,935 3.4%
2014 3,084 1.2%
2015 3,277 4.1%

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Tregtia e lirë:

  • Marrëveshja e Stabilizim Asociimit MSA me Bashkësinë Evropiane
  • Marrëveshje për Tregti të Lirë e Evropës Qendrore – CEFTA
  • Programi i Sistemit të Gjeneralizuar të Preferencave (Generalized System of Preferences (GSP) Program)me SHBA, Japoninë dhe Norvegjinë
  • Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Turqinë (pret ratifikimin nga Kosova)

 

Eksporti– sipas viteve në milion Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Top 6 eksportet sipas artikullit (2015 ) në milion Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Importi  – sipas viteve në milion Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Top 6 Importet sipas artikullit (2015) në milion Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës