Shpallje

Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin ”BIOFACH 2020”

Prishtinë, 09/12/2019

Lista preliminare për pjesëmarrje në shtandin e Kosovës në panairin ”BIOFACH 2020”

Aplikuesi që nuk është përfshirë në listën preliminare të përfituesve për subvencione dhe transfere, mund të ankohen në Komisionin për shqyrtimin e ankesave, brenda afatit prej 8 (tetë) ditëve pune pas publikimit të listës preliminare(UA 01/2018).