Shpallje

Thirrje për të përfituar nga shërbimet e Iniciativës për Fuqizim Digjital (DEI)

Prishtinë, 06/07/2020

Thirrje - Digjitalizo biznesin përmes Iniciativës për Fuqizim Digjital (DEI)

Formulari për aplikim dhe deklarata nën betim e ndërmarrjes