Shpallje

LISTA PRELIMINARE E PËRFITUESVE PËR SUBVENCIONE “SKEMA E GRANTEVE, PËRKRAHJA E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME PËR BLERJEN E MAKINERISË PRODHUESE/PËRPUNUESE” (LOT I, LOT II, LOT III)”

Prishtinë, 02/12/2021

LISTA PRELIMINARE E PËRFITUESVE TË KATEGORISË PER “LOTI 1 – NDËRMARRJET MIKRO ( TË PUNËSUAR DERI 9 PUNËTORË)

LISTA PRELIMINARE E PËRFITUESVE TË KATEGORISË PER “LOTI 2 – NDËRMARRJET E VOGLA ( TË PUNËSUAR 10 DERI 49 PUNËTORË)

LISTA PRELIMINARE E PËRFITUESVE TË KATEGORISË PER “LOTI 3 – NDËRMARRJET E MESME ( TË PUNËSUAR 50 DERI 249 PUNËTORË)

Aplikuesi që nuk është përfshirë në listën preliminare të përfituesve mund të ankohet brenda afatit prej 8 (tetë) ditëve pune nga dita e publikimit.