Arsyet për të investuar

 Vend strategjik

Ndodhet në qendër të Ballkanit. Kosova ofron qasje të lehtë në përmestransportit ajror, rrugor, hekurudhor dhe tri porteve detare si:

- Selaniku, Greqi: 329.0 km
- Durrës, Shqipëri: 262 km
- Tivar (Bar), Mali i Zi: 299 km

Distanca e udhëtimit nga Prishtina për në Qendrat Regjionale shprehur në kilometra (km):

Qyteti

Kilometra

Shkupi

86

Sofja

279

Selaniku

329

Tirana

256

Beogradi

355

Durrësi

 262

Sarajeva

390

Bari - Itali

531

Zagrebi

741

Budapesti

747

 

Mjedisi i biznesit në Kosovë

Mjedisi i biznesit në Republikën e Kosovës është duke u bërëndër më konkurruesit në rajon. Përparësitë e krijuara, sikurse janë sistemi i favorshëm i taksave, burimet e bollshme natyrore, regjistrimi i shpejtë dhe i lehtë i bizneseve, ligjet transparente mbi investimet e huaja dhe përparësitëtjera, e bëjnë Kosovën një mjedis atraktiv dhe të favorshëm për investuesit e huaj.

Për kompanitë që kërkojnë të investojnë në një vend me shpenzime të vogla e me qasje të lehtë në BE, në Evropën Qendrore dhe në tregjet e Ballkanit, Kosova paraqet një mundësi shumë atraktive.

Për herë të parë në Kosovë, një investitor mund të regjistrojë biznesin për 2 ditë, falas me zero kapital çarter (për SHPK-t).

Raporti i Bankës Botërore për të Bërit Biznes 2020, i publikuar me 24 tetor 2019, konfirmon progresin gradual dhe të qëndrueshëm të Kosovës drejt krijimit të një klime të favorshme për biznes dhe tërheqje të investimeve në vendin tonë.

Megjithëse, në raportin për vitin 2020, Kosova ka shënuar një rënie në rangim në pozitën 57-të (nga pozita 44 sa ishte në vitin 2019), dallimi në rangim mes këtyre dy viteve nuk është plotësisht i krahasueshëm për shkak të ndryshimeve metodologjike dhe ndryshimit të të dhënave, që është bërë në mënyrë retroaktive nga Banka Botërore për disa vite.

Progresi i bërë nga Kosova është evident nga analizimi i të dhënave nga raporti që tregojnë se Kosova ka shënuar një përmirësim prej plus (+) 2.2 % në lehtësinë e të bërit biznes dhe ka pasur progres në 7 indikatorë nga 10 sa janë gjithsej. 

Regjimi i Tregut të Lirë

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian (BE) – e nënshkruar në Tetor 2015 në fuqi që nga 1 Prilli i vitit 2016. ( Për informata më të detajizuara lidhur me MSA i gjeni në (http://mti.rks-gov.net)

  • Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me BE-në (28 vende).
  • Treg me mbi 500 milion – i treti madh në botë për nga popullsia pas Kinës dhe Indisë

             CEFTA (2006)

  • Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Evropën Qendrore (CEFTA), përfshinë 7 vendet jo-anëtare të BE-së: Shqipërinë, Bosnja dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Moldavinë, Malin i Zi dhe Serbinë
  • Popullsia: 21 milion

Programi i Sistemit të Gjeneralizuar të Preferencave (Generalized System of Preferences (GSP) Program)  me SHBA, Japoninë dhe Norvegjinë

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë me Turqinë (pret ratifikimin nga Kosova)

Stabiliteti Ekonomik

Zhvillimi real i ekonomisë , i matur me prodhimin e brendshëm bruto (PBB), ka qenë i favorshëm viteve të fundit, duke treguar një trend pozitiv dhe vazhdimisht në rritje, pavarësisht efekteve të krizës financiare ndërkombëtare.

Investimet dhe konsumi i sektorit privat po behën faktorët kyç në ngritjen e ekonomisë. Këto investime po udhëhiqen kryesisht nga zgjerimi i shpejtë i sektorit financiar. Për më tepër, Qeveria Kosovare po zbaton një politikë fiskale të qëndrueshme  dhe largpamëse. Baza e të ardhurave në tatim është zgjeruar ashtu që ka bërë që shpenzimet e Qeverise të rriten  kurse nga ana tjetër ka mbështetur ngritjen e ekonomisë.

Kosova udhëheq një politikë monetare shumë të qëndrueshme. Kosova është një prej vendeve të pakta jashtë zonës së BE-së që e ka paraqitur Euro-n si valutë zyrtare të saj. Duke e eliminuar rrezikun e shkallës së shkëmbimit janë ulur shpenzimet e transaksioneve, dhe është mundësuar promovimi i tregtisë dhe investimeve. Për shkak të mungesës së instrumenteve monetare që rrjedhin nga përdorimi i Euro-s, Kosova nuk zbaton asnjë politikë të rrezikut monetar. Pritet që në të ardhmen çmimet të jenë të qëndrueshme.

Kosto e ulët e operimit

Përparësia kryesore e fuqisë punëtore Kosovare është kostoja e ulët operative. Paga mujore neto midis 300 dhe 400 €.

Pakoja e re fiskale (nga  Shtatori 2015) për të nxitur ekonominë formale

  • TVSH: 8% për produktet bazë (shërbimet dhe shporta e ushqimit) dhe18% për produktet tjera
  • Tatimi në Dividendë: 0%

Liberalizimi i Importit:

  • Linjat e prodhimit dhe pajisjet për prodhim
  • Lënda e parë për prodhim (që nuk prodhohet në Kosovë)
  • Pajisjet e teknologjisë informative (TI)

Sistemi Elektronik i Prokurimit

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave: 10%

Tatimi mbi të  Ardhurat Personale: 0 - 10 % (progresive)

Kontributi pensional i detyruar: 5%

Kodi specifik  tatimor për zhvlerësim

Në bazë të nenit 15 të Ligjit për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatës (nr.03/L- 162), shuma e lejuar për zbritje të zhvlerësimit për periudhën tatimore do të përcaktohet me aplikimin e përqindjeve të poshtëshënuara për llogaritë kapitale përmes metodës së balancimit të zbritjes:

Kategoria 1: Ndërtesat; pesë për qind (5%)

Kategoria 2: Automjetet dhe pajisjet për zyre; njëzet për qind (20%)

Kategoria 3: Makineritë dhe automjetet për transport të rëndë; pesëmbëdhjetë për qind (15%)