IHD-të në Kosovë

IHD-të sipas shteteve gjatë periudhës janar – nëntor 2020

Shteti

Vlera mil.€

Gjermania

59.1

Zvicra

53.2

Shqipëria

35.7

Hungaria

25.2

Austria

24.9

SHBA

24.5

Sllovenia

13.3

Britania e Madhe

7.8

Turqia

5.7

Të tjera

45.6

Totali

295.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar –nëntor 2020

Aktiviteti ekonomik

Vlera mil.€

Aktivitete të patundshmërisë

170

Aktivitete financiare dhe të sigurimit 

77.9

Furnizim me energji elektrike, gaz avull dhe furnizimi me ajër të kondicionuar

27.6

Xehetaria dhe guroret

15.5

Ndërtimtari

5.2

Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike

3.4

Bujqësi, pylltari dhe peshkatari

2.8

Informacion dhe komunikim

3.6

Aktivitete të shërbimeve tjera

1.7

Arsim

1.3

Akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim

 

1

Administratë publike dhe mbrojtje; sigurim social i detyrueshëm

1

Aktivitete administrative dhe mbështetëse  

0.8

Shëndetësi njerëzore dhe aktivitete të punës sociale

0.3

Furnizim me ujë, kanalizim, menaxhim mbeturinash dhe aktivitete revitalizimi të tokës

0.2

Transport dhe ruajtje

-14.3

Prodhim

-4.3

Tregti me shumicë dhe pakicë, riparim i mjeteve motorike, motoçikletave

-1.6

Art, zbavitje dhe rekreacion

-0.1

Të paspecifikuara

2.8

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)

IHD-të sipas viteve 2007- janar – nëntor 2020 në milion euro

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës (BQK)