Teknologji Informative dhe Komunikim - ICT

TIK ofron shërbime me cilësi të lartë dhe teknologjinë e fundit për konsumatorët e tyre si atyre vendorë  ashtu edhe për kompanitë e huaja që duan të kontraktojnë zhvillimin e tyre të softuerit dhe / ose qendrat e thirrjes dhe mbështetëse

 Kosova ka popullsinë më të re në Evropë. Kjo popullatë është e aftë edhe flet shumë gjuhë të huaja, ku gjuha angleze është gati si një gjuhë zyrtare

Depërtimi i internetit në bazë të përdoruesve është 76.6%, dhe në bazë të ekonomive familjare është 84.8%. Kjo është norma më e lartë në rajon dhe është e krahasueshme me vendet më të zhvilluara në Evropë