Shërbimet tona

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

Agjencia për Investimeve dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) është agjenci shtetërore e Kosovës mandati i së cilës është të promovojë dhe mbështesë investimet, eksportin, turizmin, NVM-të, dhe Zonat Ekonomike në Republikën e Kosovës.

Sektori për promovimin e investimeve:

Faza para investimeve, nënkuptohen shërbimet që i ofrohen një investitori të huaj para procesit të investimit në Kosovë, duke ofruar shërbimet në vijim:

 • Ndihmë dhe këshilla si ta filloni një biznes të ri në Kosovë;
 • Asistim në procedurat e regjistrimit të biznesit;
 • Asistim në aplikim për licenca dhe leje të nevojshme për biznesin tuaj;
 • Organizimi i takimeve me institucione lokale dhe qendrore si dhe takime me biznese vendore dhe të huaja;
 • Ndihmë për identifikimin e vendit ideal për të lokalizuar biznesin tuaj.

Faza gjatë investimeve, nënkupton procesin e investimit në kuadër të së cilit kompanisë së huaj i ofrohen shërbimet si në vijim:

 • Ndihmë për të gjetur patundshmëri që të akomodoni biznesin  tuaj;
 • Ndihmë në aplikimin dhe vendosjen nëpër zona industriale dhe inkubator biznesi;
 • Sigurimi i informatave për sektor specifik, projekte të ndryshme dhe partnerë të mundshëm, me të cilët ju mund të bashkëpunoni;

Faza pas investimeve ( After-care), nënkupton procesin në kuadër të së cilit kompania që ka investuar në Kosovë, dhe ka nevojë për shërbime shtesë, KIESA në këtë drejtim ofron projektin e kujdesit të mepastajmë. Në këtë proces kompania e huaj aktuale që ka investuar ka të drejt të shfrytëzojë shërbimet si në vijim:

 • Shërbimi After-care (kujdesi i mëpastajmë ndaj investitorëve).
 • Asistencë në organizimin e takimeve dhe pjesëmarrje në konferenca dhe takime B2B;
 • Njoftim mbi ndryshimet e reja në ligje, taksa dhe informata të tjera shtesë.

Sektori për promovimin e eksportit:

Me qellim të krijimit të një shërbimi më të mirë për bizneset Kosovare dhe plasimin e produkteve jashtë vendit dhe për rrjedhojë rritjen e eksporteve, sektori i eksporteve ofron shërbimet përkatëse në ketë drejtim, siç janë :

 • Bashkëpunon me kompanitë eksportuese, asociacionet e bizneseve, institucionet donatore, operatorët turistikë për bashkërenditje të aktiviteteve që ndërlidhen me aktivitetet e sektorit për promovim të eksportit;
 • Mbajtjen e bazës së të dhënave për kompanitë eksportuese;
 • Koordinon punët ndërinstitucionale lidhur me çështjet e promovimit të kompanive eksportuese dhe operatorëve turistikë;
 • Mbështet organizimin e panaireve brenda dhe jashtë vendit;
 • Organizon seminare dhe takime studimore për plotësim të kërkesave të tregjeve të jashtme;
 • Bashkëpunon me shoqatat e biznesit për zhvillimin e politikave promocionale dhe iniciativave për eksport.

 

Sektori për projekte në fushën e NVM-ve:

 • Skema Voucher e këshillëdhënies, që nënkupton ofrimin e këshillimeve duke mundësuar subvencionimin e një pjese të këshillimeve për biznese, në fushat në interes për ndërmarrjet;
 • Dialogu publiko-privat përmes aktiviteteve të “Ditëve të Biznesit të Vogël“, ka të bëj me organizimin e konferencave me biznes në 7 rajonet e Kosovës. Qëllimi i konferencave është të paraqiten dhe diskutohen sfidat e sektorit privat si dhe shërbimet dhe programet zhvillimore që ofrohen nga Qeveria në nivel qendror dhe lokal.
 • Top NVM-ja më konkurruese, ka të bëjë me njohjen e kontributit që NVM-të kanë dhënë për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve;
 • Internship biznesi, mundëson mbajtjen e praktikës dymujore të posa diplomuarve në komunitetin e biznesit privat;
 • Panairi “Gratë në Biznes”, ka të bëjë me përkrahjen e grave ndërmarrëse për promovimin e produkteve dhe gjetjen e tregjeve të reja;
 • Promovimi i ndërmarrësisë te të rinjtë, me qëllim të përkrahjes së ndërmarrësve të rinj KIESA përkrahë të rinjtë me ofrimin e çmimeve për “Planet më të mira të biznesit” për ndërmarrësit e rinjë (Startup).
 • Fondi Kosovar për Garantimin e kredive, përkrahë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që të kenë qasje më të lehtë në kreditë e bankave komerciale, duke garantuar një pjesë të kolateralit.

 

Sektori për zhvillimin e zonave ekonomike:

 • Njofton investitorët potencialë me legjislacionin primar dhe sekondar të Zonave ekonomike;
 • Ofron informata për infrastrukturën fizike në kuadër të ZE të legalizuara;
 • Pranon, shqyrton dhe vlerëson aplikacionet të ofruara nga zhvilluesit e ZE;
 • Bashkëpunon me komunat e Kosovës, për krijimin dhe ndërtimin e infrastrukturës të Zonave ekonomike;
 • Promovon Zonat ekonomike përmes diskutimeve nëpër konferenca dhe takime.
 • Bashkëpunon dhe koordinohet me komunat për vendosjen e investitorëve të huaj dhe vendor për tu vendosur në ZE;
 • Shqyrton ankesat e bizneseve për Zonat ekonomike si dhe për Parkun e Biznesit në Drenas;