Incentivat për investime

Kosova ende  nuk ofron stimuj financiar per IHD. Mirëpo,Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ofron programe të cilat përfshijnë:

-Trajnime në Punë

-Praktikë në Punë

-Subvencionim në Pagë (MPMS përmes Zyrave të Punësimit bënë shpalljen drejtuar punëdhënsve, specifikohet sektori-prodhues. Punëdhënësit përfitues i paguhet 50% e pagës së punëtorit në peridhë 12 mujore. Por, vetëm pasiqe ai-pundhënësi  të paguaj pjesën e tij të pagimit të pagës 50%)