Shërbime

Rryma

Kosova përdor rrjet elektrik 220 V dhe sistemi i prizave korrespondon me atë të standardit gjerman.

Tarifat për energji:

Tarifat për energji

Sezona e lartë 1 tetor – 31 mars

Sezona e ultë 1 prill -  31 Shtator

Tension i lartë elektrik për Konsumatorët industrial (€c/ kWh)

5.54

4.65

Tension i mesëm elektrik për Konsumatorët industrial (€c/ kWh)

9.54

5.85

Tension i ultë elektrik për Konsumatorët industrial (€c/ kWh)

11.88

9.83

Çmimet për vitin 2015

Burimi: Zyra e Rregullatorit për Energji

Uji

Urdhëresat Tarifore të Shërbimit për vitin 2021:

Burimi: Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU)