Shërbime

Rryma:

Kosova përdor rrjet elektrik 220 V dhe sistemi i prizave korrespondon me atë të standardit gjerman.

Tarifat për energji:

Tarifat për energji

Sezona e lartë 1 tetor – 31 mars

Sezona e ultë 1 prill -  31 Shtator

Tension i lartë elektrik për Konsumatorët industrial (€c/ kWh)

5.54

4.65

Tension i mesëm elektrik për Konsumatorët industrial (€c/ kWh)

9.54

5.85

Tension i ultë elektrik për Konsumatorët industrial (€c/ kWh)

11.88

9.83

Çmimet për vitin 2015

Burimi: Zyra e Rregullatorit për Energji

Uji

Në gjithë vendin ekziston një sistem publik i furnizimit me ujë si dhe shërbimeve të kanalizimit dhe mbeturinave.

Tarifat për ujë dhe shërbime të kanalizimit

Përshkrimi

Njësia

Konsumatori shtëpiak

Konsumatori jo shtëpiak

Furnizim me ujë

€/m3

0.34

0.69

Ujëra të zeza

€/m3

0.08

0.18

Tarifa fikse

€/m/cos

1.00

3.00

Çmimet për vitin 2016

Burimi: Autoriteti Rregullativ i shërbimeve të ujit