Statistika tregtare

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Top 6 eksportet sipas seksioneve (2019 ) në Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës 

 

Top 6 importet sipas seksioneve (2019 ) në Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës