Statistika tregtare

Statistika tregtare

Të dhëna për eksport dhe import

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Eksporti sipas viteve në milion Euro

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës