Kupon për certifikim të produkteve

 Synon inkurajimi dhe përkrahja e NVM-ve  për të adaptuar standardet e cilësisë ndërkombëtare dhe  rritja  e eksportit - zëvendësimi  i  importit.