Kupon për këshillime

Kuponi synon ofrimin e Këshillimeve të subvencionuara për NVM-të, me qëllim të ngritjes së performancës së përgjithshme të NVM-ve. Kupon për këshillime mbështetë zhvillimin e ndërmarrjes tuaj duke ofruar shërbime të subvencionuara të këshilldhënies.