Zonat Ekonomike

Zonat Ekonomike

Zonat ekonomike janë një komponentë e programit të hapësirave të punës dhe nënkupton ndërtimin e një infrastrukturë fizike, të kompletuar dhe të gatshme për ushtrimin e veprimtarive të bizneseve. Janë të ndara në ngastra të caktuara, varësisht prej sipërfaqes apo prej veprimtarisë se ushtrohet.

Qëllimet

 • Krijimi i  një ambienti fizik për bizneset vendore dhe ndërkombëtare,
 • Tërheqja e investime të reja (vendore dhe të huaja),
 • Grumbullimi i bizneseve në vende te përshtatshme për të bërë biznes,
 • Zgjerimin industrisë ekzistuese.
 • Zhvillimi i lokaliteteve të caktuara

Shërbimet që ofrohen

 • Parcela të gatshme për akomodim
 • Qasje e lehtë dhe hapësirë për parkim
 • Siguri e plotë
 • Qasje në rrymë, ujë, gas, telefoni, internet, nxemje.

Rezultatet e pritura

 • Hapësira më të mëdha për bizneset kosovare,
 • Kushte më të mira për afarizëm të ndërmarrjeve,
 • Shërbime të afërta dhe cilësore të biznesit,
 • Shtimi i investimeve;
 • Zhvillim i regjionit
 • Rritje e numrit te punësuarve.


Indikatorët e suksesit

 • Kompletimi i infrastrukturës
 • Plotësimin e parcelave të lira me biznese (vendore dhe ndërkombëtare)
 • Ngritja e kapaciteteve prodhuese dhe përmirësimi i pozitës në treg të prodhuesve vendorë,
 • Ulja e papunësisë