Aplikimi

Procedurat e Aplikimit për krijimin e ZE

Zonat Ekonomike, iniciohet dhe krijohet konform Ligjit për Zonat Ekonomike, nr. 04/L-159 dhe akteve nënligjore të nxjerra nga Ligji për Zonat Ekonomike.

Procedurat për aplikim

 1. Iniciuesi për krijimin e Zonës Ekonomike, fillimisht i paraqet kërkesë me shkrim Agjencisë për Investime dhe për Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.

 2. Kërkesës duhet t’i bashkëngjiten:

  • Akti i themelimit (vendimi, statuti);
  • Arsyeshmëria (studimi i fizibilitetit) për krijimin e ZE;

3. Dëshminë mbi pronësinë apo posedimin/kontratën e shfrytëzimit;

4. Plani rregullues urban komunal;

5. Pëlqimin nga institucionet përgjegjëse:

  • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural;;
  • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – VNM;
  • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale;
  • Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit
  • Ministria e Infrastrukturës;
  • Komuna përgjegjës;

 6. Dëshmi qe ka zhvilluar konsultimet publike;

7. Projekti ideor i ZE-s ;

8. Plani investues;

9. Kohëzgjatja e operimit të Zonës;

10. Projekt për trajtimin e ujerave te zeza;

11. Projekt për furnizim me ujë;

12. Projekt për furnizim me energji elektrike-zgjidhja teknike;

 

Agjencia pas pranimit të kërkesës në afat prej 60 ditësh shqyrton kërkesën dhe i jep përgjigje aplikuesit në formë të shkruar.