Zona Agro-Industriale në Suharekë

Zona Agro - Industriale në Suharekë, është krijuar në vitin 2015. Në vitin 2015 me sipërfaqe prej 28 ha. Zona  Agro-industriale gjendet në fshatin Samadraxhë – Suharekë. Knaw filluar investimi  i parë në këtë zonw ekonomike, fillimisht në energji elektrike dhe ujësjellës. Në zonën ekonomike respektivisht " Zona Agro - Industriale " aktualisht janë nënshkruar tri (3) kontrata si dhe me pesë (5) përfitues të tjerë janë në fazën e nënshkrimit të kontratave. Edhe gjatë këtij viti është duke u vazhduar me investime në infrastrukturës fizike. Komuna e Suharekës pronën që e jep në shfrytëzim afatgjatë në Zona Agro - Industriale në Samadarxhë për bizneset ka planifikuar lehtësira.