Parku Industrial në Lipjan

Parku Industrial në Lipjan është krijuar në vitin 2016,  me një sipërfaqe prej 56 ha. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së bashku me komunën e Lipjanit ka filluar investimin në rregullimin  e infrastrukturës fizikë në ketë zonë ekonomike - faza e parë. Planifikohet që edhe në vitet vijuese MTI të vazhdojë me bashkë investim dhe finalizim të infrastrukturës fizike në mënyre që të krijojmë kushte më të mira për biznese.